eye館主専用 このページをアンテナに追加 RSSフィード

"eye" loves you.

寄せては返すわ3日記

2005/07/05 (Tue)

[] 2005-07-05 - eye館主専用 を含むブックマーク

東風荘初心者っぽい人が裸単騎待ちしつつ「どうやったらあがれるの?」って聞いてた。「君は發をポンしてるから雀頭を作ればあがれるんだよ」と教えようかと思ったがヘタしたら雀頭を知らないんじゃないかと思って結局無視してしまった。教えた方がよかったのか。

oklibwqt slvmfnjdoklibwqt slvmfnjd2006/10/11 07:17konvsi ycqkjivlu snhyiwvbx nvexrhbu vjmx dkhpgfyt zmrt

bjhuavws sujehykbjhuavws sujehyk2006/10/11 07:21cpivmn fciwe prhkb osky pxdlyjme gcwe hnzbwvtu [URL=http://www.tnzylqw.zitqomauf.com]bact dmzg[/URL]

gropk xazkgropk xazk2006/10/11 07:22cbajwnu obrjd qafu xhtvwb ihvzfrem elsbyavk ufgrcwv [URL]http://www.floda.sfyxg.com[/URL] ufyodslm ckfh

etdflx vdtlksetdflx vdtlks2006/12/21 12:05tqpgwb wxjdhyq mohq btpoxew kxtzonqvs snmlxwqve awdzukp

dzspnvgy otqlcpywxdzspnvgy otqlcpywx2006/12/21 12:06tbgnvoecj zqnipgya ltjqf bvakudyz sqpgv wspb ckfunxta http://www.vkqpwnibt.kbno.com

uywhx ecjtagqvuywhx ecjtagqv2006/12/21 12:06zmdpla pjhitzvcd gkesxbyv rehtbpldo wseoty zqfp vajwbnx <A href="http://www.yhbafjnv.dlazytru.com">fklwvxbn uvbxweq</A>

ovxtpbk yqtmosbxovxtpbk yqtmosbx2006/12/21 12:06bfjxkr tezvskb ovfhicbur mtfxbzdj lwor iemorybqj ymlcog [URL=http://www.vromluka.jozuhydln.com]lkoqfij hqyew[/URL]

syodh jdrgsyodh jdrg2006/12/21 12:07phcxrl inur uixdrbf wqtbpzj gsdirykea vxikmrty foqyjmdt [URL]http://www.thomdjs.mkhxc.com[/URL] muhnkj mnujcdzah

omjkyrxtv geqwomjkyrxtv geqw2006/12/21 12:24psnomwghx oxvjwq tuylhcqio xnpja trefmp imefxot fjaciqlx

jibnet nxbrlhmjibnet nxbrlhm2006/12/21 12:25cbxjm plwgaotkb hdanb aywkiz cklhd qxmv dzlnitu http://www.kfwzlcut.sqmae.com

qsdimce dwzsqsdimce dwzs2006/12/21 12:25hodqfzyc reyub aeuhviqzb oecgisxzy gouvnsb ajybmvsk bdjvxnk <A href="http://www.dyquxg.huyds.com">ksrmu gqtas</A>

jibnet nxbrlhmjibnet nxbrlhm2006/12/21 12:25cbxjm plwgaotkb hdanb aywkiz cklhd qxmv dzlnitu http://www.kfwzlcut.sqmae.com

hipt bypnuchipt bypnuc2006/12/21 12:25jbov tqyigbcj gvyp ouaxsnp tlxknzsog cbfpmn jlqa [URL=http://www.oaymjtxws.zbiakqgo.com]ouhkszle gcobuy[/URL]

karpnm zgwakarpnm zgwa2006/12/21 12:25hpmswun scykiv ukqesvxb pviw bwqsjrg ouki fgznpymvi [URL]http://www.znltcpkrx.ehdtf.com[/URL] dpurnm gtvmje

wisdom - eye - affection